Seub Nakasa-tein
66 x 66 cm.
Oil on canvas
Work : Seub Nakasa-tein