Work : Woman - Women No.4
Zou Jianping, Woman - Women No.4, 68 x 52 cm.
< CLOSE >