Exhibition : Life...Still Life by Thavorn Ko-Udomvit