Ton-tan at  Po-pra Ton-tan at po-pra
Oil on canvas
70 x 90 cm.