Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ

I love art and began learning how to draw from comicdrawing books using pen and ink. When I was in secondary school, I was interested in replicating Chinese landscape paintings using black ink mixed with water and it was then when I decided to studyart, I had an opportunity to study watercolour more seriously by practices. Although art curriculum during my undergraduate years had provoked me to search for my true identity and encouraged me to study and learn to use various media,my faith in painting has never faded away from my heart and watercolour is one of the media I have been practicing continuously for as long as 40 years.

ผมรักศิลปะ และเริ่มต้นวาดเส้นหัดวาดภาพจากภาพการ์ตูนด้วยปากกาและหมึก เมื่อเริ่มเรียนในชั้นมัธยม ผมสนใจคัดลอกวาดทิวทัศน์ของจีนที่ใช้หมึกดำผสมน้ำให้เจือจาง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นทำให้ผมสนใจการเขียนภาพด้วยสีน้ำ ในเวลาต่อมาเมื่อผมตัดสินใจเลือกเรียนศิลปะ จึงมีโอกาสที่ทำให้ผมได้ฝึกฝนการวาดภาพสีน้ำอย่างจริงจังด้วยการเขียนภาพที่จัดเป็นภาพหุ่นนิ่ง ภาพเหมือน ภาพทิวทัศน์ ผมเรียนรู้การวาดภาพและการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ แม้หลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย จะส่งเสริมให้ผมค้นหาตนเอง และสนับสนุนในการศึกษาและเรียนรู้จักการใช้สื่ออย่างหลากหลาย แต่ความศรัทธาในงานจิตรกรรมไม่เคยจางหายไปจากจิตใจผมและสีน้ำยังเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ผมฝึกฝนปฏิบัติต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี

Artist

Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ

Somsak Chowtadapong

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
see more his works at www.rama9art.org/somsak

Work

EXHIBITION

Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ
Works on paper & Watercolours | งานบนกระดาษ และ สีน้ำ