ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่ | Bring Back to Life

โดย วรางคณา ประเสริฐผล (Warangkana Prasertphon)

นิทรรศการนำเสนอสิ่งของเหลือใช้ที่พบเจออยู่รอบๆตัว ในชีวิตประจำวันในรูปแบบของวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบใหม่

An exhibition that remodels waste from our daily life into creative materials through artistic processes using various techniques, to encourage reevaluation of what we call waste.

Work