ความแตกต่าง

Difference

By Wanapthi Seangsopit, Chart Wichaidit and Sakkarin Watthanasuk

(วนัปติ แสงโสภิต, ชาติ วิชัยดิษฐ และ สักรินทร์ วัฒนะศุกร)
on 16 December 2019 - 7 January 2020
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Exhibition


Difference
By Wanapthi Seangsopit, Chart Wichaidit and Sakkarin Watthanasuk

Here means, A group of individuals who have different perspectives on artistic photography in the form of abstract and semi-concrete images, including ideas, perspectives as well as techniques, individual methods of creating different images according to their abilities, aptitude, personal experience. Born into this beauty diversity of differences which is the starting point that leads together to present this kind of photo to society.ความแตกต่าง
โดย วนัปติ แสงโสภิต, ชาติ วิชัยดิษฐ และ สักรินทร์ วัฒนะศุกร

ความแตกต่าง ในที่นี้ หมายถึง ปัจเจกบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีทรรศนะมุมมองการถ่ายภาพในแนวศิลปะที่แตกต่าง ในรูปแบบภาพนามธรรมและกึ่งรูปธรรม ทั้งในความคิด มุมมอง ตลอดจนเทคนิควิธีการเฉพาะบุคคลในการสร้างสรรค์ภาพที่แตกต่างกันตามความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์เฉพาะตน เกิดเป็นความงามที่แตกต่างและหลากหลายนี้ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การร่วมกันนำเสนอภาพถ่ายแนวนี้สู่สังคมWork