Realm of Happiness

: Chapter II

Hansa Tangmanpoowadol

on 18 December 2019 - 12 January 2020
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Exhibition

Realm of Happiness : Chapter II

by Hansa Tangmanpoowadol

“Realm of Happiness” A photography and fine art exhibition by Hansa Tangmanpoowadol, an internationally renowned, award winning photographer and Thailand’s Photographer of the Year 2012

“ในดินเเดนเเห่งความสุข” บทที่ 2

โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล

นิทรรศการภาพถ่าย เเละ ศิลปะ “ในดินเเดนเเห่งความสุข” (REALM OF HAPPINESS) โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล (Hansa Tangmanpoowadol) ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 (จากสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพเเห่งประเทศไทย) นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับประเทศ เเละ นานาชาติ จำนวน 158 ผลงาน รวมถึงภาพเขียนด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ 36 ชิ้นงาน ร้อยเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพความสุขของคนไทย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น ความงดงามของธรรมชาติ เเละภาพถ่ายในมุมมองที่สร้างสรรค์Hansa Tangmanpoowadol
(หรรษา ตั้งมั่นภูวดล)

Work