.

Exhibition

Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Reality as it isn't By Uttaporn Nimmalaikaew | นิทรรศการ ตาฝาด โดย อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

"ตาฝาด: Reality as it isn't"

นิทรรศการแสดงเดี่ยว โดย อัฐพร นิมมาลัย ศิลปินใช้เวลาถึง 2 ปีในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานของอัฐพรได้สำรวจธรรมชาติของจิตใจที่อ่อนไหวต่อการตัดขาดจากตัณหาและโยงไปถึงพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความสับสนของตัวตน รวมถึงการเกิดทุกข์และการปล่อยวาง

Work