By

Sajja Sajjakul



on 30 June - 18 July 2019
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Exhibition

สัจจะ - สัจจา

ใช้งานจิตรกรรมสะท้อนความคิดของศิลปินที่มีต่อสังคมปัจจุบันในหลากหลายแง่มุม อาทิ ความกดดันบีบคั้นจากวิถีชีวิตยุคใหม่ ความซับซ้อนยุ่งเหยิงในสังคม เทคโนโลยีข่าวสารดิจิตัล อีกทั้งแสดงความรู้สึกภายในและทัศนะต่อชีวิตของศิลปิน ด้วยการสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบ Neo-Realism ด้วยการใช้สัญลักษณ์และภาษาภาพในรูปแบบเฉพาะของตน เพื่อมุ่งแสดงถึงความเป็นจริงที่ปรากฎในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 นี้

Work