SoA+D
Interior Architecture
Thesis Show 2019

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีเป้าหมายให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับบริบททางสถาปัตยกรรมภายในและสภาพแวดล้อมรวมกับการศึกษาที่เข้มข้นเกี่ยวกับศาสตร์ศิลปะด้านการตกแต่งภายในหรือมัณฑนศิลป์ในฐานะของนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายในพวกเราศึกษาและทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมและพื้นผิวภายในของสถาปัตยกรรมนั้นผสานกับองค์ประกอบต่างๆที่สร้างพื้นที่ภายในตั้งแต่ผนังและหน้าต่างไปจนถึงสี,แสงไฟ,เฟอร์นิเจอร์และพื้นผิวต่างๆ

งานแสดงวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้รวบรวม 43 โครงการโดยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5 ซึ่งโครงการที่สร้างสรรค์เหล่านี้มีความหลากหลายประเภทได้แก่โครงการออกแบบเชิงพาณิชย์,ชุมชน,วัฒนธรรม,การศึกษา,นันทนาการและที่อยู่อาศัยหัวข้อของโครงการทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากความสนใจของนักศึกษาแต่ละคนซึ่งนำไปสู่การศึกษาและวิจัยบริบทพวกเราพัฒนาแนวคิดจากการศึกษาบริบทเพื่อมุ่งค้นหาแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมในบริบทของพื้นที่ที่เราทำการศึกษาผลงานออกแบบเหล่านี้จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนของพวกเราต่อสังคมพวกเรามุ่งเน้นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่เราต้องการให้เกิดขึ้นบนพื้นที่ภายในอาคารเราค้นหาและสร้างตรรกะในเชิงการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมและงานออกแบบพวกเราเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้และความคิดที่สดใหม่ของพวกเราจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนอนาคตที่ดีให้กับสังคม


Exhibition