การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่5

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินไทยและต่างประเทศได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศิลปินทั่วโลก โดยเชิญชวนให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งผลงานภาพพิมพ์และวาดเส้นเข้าร่วมประกวด จำนวน 1,081 คน จาก 54 ประเทศทั่วโลก รวมผลงานทั้งสิ้น 2,488 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานภาพพิมพ์ 1,470 ชิ้น และผลงานวาดเส้น 1,018 ชิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล