แนวความคิด
นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก” เป็นนิทรรศการศิลปะครั้งแรกของศิลปินเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยจำนวน 4 คน คือ 1. เด็กหญิงเพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช (เพ้นท์ฟ้า) 2. เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ (อามานี่) 3. เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (ภูผา) 4. เด็กชายนัทพล โกมลารชุน (กาโม่) การแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเด็กทั้ง 4 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการกระตุ้นวงการจัดการศึกษาทางด้านศิลปะให้ตื่นตัว และเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้แก่เด็ก เยาวชนและพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะให้แก่บุตรหลาน รวมทั้งเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย

Work