เสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ

มนุษย์มีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมาช้านาน แยกตามลักษณะแวดล้อม ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ความอาวุโส และทัศนคติที่ไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความเชื่อที่คนรุ่นก่อนปฏิบัติสืบมา กลับถูกมองว่าล้าหลังและเกิดชุดความคิดในรูปแบบของคนยุคสมัยใหม่แทนที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เห็นได้จากลักษณะปวดล้อม ความคิด นิสัย จิตใจของคน คำถามที่เกิดขึ้นคือ เรากำลังดำเนินไปข้างหน้าอย่างเหมาะสมหรือไม่ แล้วจะทำอย่างไรให้คนรุ่นก่อนเชื่อมกับคนรุ่นใหม่ได้ในปัจจุบัน การที่แนวคิดใหม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อเก่าๆเป็นสิ่งที่ผมสนใจและเห็นสิ่งนี้ควบคู่กันมาอย่างยาวนานในโลกของเรา มีความเชื่ออยู่เสมอว่าสองสิ่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันจะหาจุดเชื่อมต่อมิได้ เพียงแต่ปัจจุบันถูกตีความใหม่ โดยอิงความคิดส่วนตัวมากขึ้น ทุกคนมีอิสระในการวิพากษ์สังคมทั้งประเด็นทั่วไปจนถึงประเด็นที่มีความอ่อนไหวหรือรุนแรง ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงานชุดเสียงกระซิบจากบรรพบุรุษ ความรัก ความหวัง ความหวงแหนล้วนเป็นความรู้สึกที่คนรุ่นก่อนปราถนาจะสืบต่อคุณค่าความดีงามที่ยังพอจะหลงเหลือในปัจจุบันผ่านสัญลักษณ์ทางวัตถุ เรื่องราวสุนทรีศาสตร์ ชีวิต วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ภาพเขียนจิตรกรรมโบราณ ล้วนเป็นศิลปะของไทยในอดีต อันเป็นฐานรากเหง้าและต้นกำเนิดที่เติบโตอยู่ในตัวของผม ต้องการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒธรรมดั้งเดิมกับสัญลักษณ์ของความทันสมัยและร่วมสมัย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดออกมาในรูปคน สัตว์ วัตถุสิ่งของ และสัญลักษณ์ต่างๆเพียงอยากให้คนรุ่นใหม่ลองมองย้อนในความตั้งใจของบรรพบุรุษ เปิดใจทำความเข้าใจในสิ่งที่คิดว่าล้าหลังอาจเกิดสิ่งใหม่ในทางสร้างสรรค์ และมีคุณค่าต่อใจทุกคน ในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นผลงานที่ทำสองช่วงเวลา คือในปีปัจจุบัน 2562 ซึ่งแรงบันดาลใจในสถานที่ที่นำมาถ่ายทอดคือ จ.พระนครศรีอยุธยา ตามศาสนสถาน ศาสนวุตถุ ณ บริเวณนั้น รูปแบบการเขียนเป็นเทคนิคเสมือนจริงและใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารเล่าเรื่อง ในช่วงที่สอง คือปี 2553 เป็นผลงานเก่าที่บันทึกเหตุการณ์ความไม่สงบ เกิดขึ้นใจกลางเมืองกรุงเทพฯเป็นชุดผลงานที่บันทึกความรู้สึกของผมและสร้างสรรค์เป็นภาพเขียนจิตรกรรม เทคนิคที่ใช้เป็นวิธีเขียนแบบภาพจิตรกรรมไทยโบราณ ทับซ้อนด้วยภาพตึกราบ้านช่องในปัจจุบัน ในชุดผลงานนี้ เราจะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์เด่นชัด คือ การอุ้มปลา อุปมาปลาสีน้ำเงินเป็นดั่งความปรารถนาความฝันโดยมีฉันทะ เป็นหลักธรรมนำทาง เป็นกำลังแห่งการเริ่มต้นลงมือทำด้วย ความรัก ความชอบ มีคุณค่า คุณธรรม ดีงาม บริสุทธิ์อย่างแท้จริงโอบอุ้มและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์มีชื่อว่า "ปลาฉันทะ"

ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล

Work