ศิลปกรรม กลุ่ม 7 จุด

7 Perspectives
By

คณาจารย์หลักสูตร
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
แขนงวิชาทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
on 26 November - 15 December 2019
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok

Exhibition

ศิลปกรรม กลุ่ม 7 จุด | 7 Perspectives

By
คณาจารย์หลักสูตร

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

on 26 November - 15 December 2019
at Chamchuri Art Gallery, Bangkok.

Work