Exhibition

นิทรรศการ คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน (DOCTRINE IN E-SARN FOLK TALE)

สาคร วงษ์ราชสีห์ (Sakorn Wongratchasi)

ผลงานชุด "คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่อง "นางหมาขาว" และ "จำปาสี่ต้น" ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ทำกรรมดรได้ดี ทำกรรมชั่วได้ชั่ว ที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักปรัชญาพระพุทธศาสนา ที่เชื่อว่ากรรมที่ทำลงไปย่อมได้รับการตอบสนอง อันเป็นกุศโลบายที่สอดแทรกอยู่ในนิทานพื้นบ้านอีสาน เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟัง นิทานพื้นบ้านอีสานที่ได้แพร่การะจายอยู่ในสังคมของคนอีสานเหล่านี้ จึงมีบทบาทสำคัญในสังคมของคนอีสานที่ช่วยสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้ที่ฟังหรืออ่านได้ปฏบัติตนอยู่ในครรลองที่ดีตามที่นิทานพื้นบ้านอีสานได้สอดแทรกคติธรรมและสาระสำคัญของปรัชญาด้านพระพุทธศาสนาเอาไว้

Work