Exhibition

นิทรรศการ ร่องรอย วิถี ใต้ (Trace of the South)

ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ และ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม (Sainab Hayeejehdolah and Phruttinun Dumnim)

"ร่องรอย" คือ ความทรงจำ ความสมหวัง ความผิดหวัง เกิดเป็นความรัก ความผูกพัน และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่สอดคล้องกับความผูกพัน ในช่วงเว ลาหนึ่ง เกิดจากการผสมผสานเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์สกรีน การย้อมผ้า การเย็บผ้า การบีบสี และ การปะติดวัสดุ เกิดเป็นร่องรอย "วิถีใต้" คือเรื่องราวต่างๆ ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ไฤตินันทร์ ดำนิ่ม แสดงถึงภาพวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตในครอบครัวไทยพุทธ และสร้างบรรยากาศในยามค่ำคืน ที่สะท้อนถึงความอบอุ่น และยังมีผลงานที่ชวนให้คิดกับผลงานชุด คน... ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ผ่านรูปทรงของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในขณะที่ ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ สะท้อนภาพด้วยการบอกเล่าเรื่องราวในมุมมองต่างๆ ผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงถึง ภาพวิถีชีวิต และ สภาพแวดล้อม ของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ในวิถีมุสลิม เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ความหลากหลายเรื่องราว ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยศิลปินได้แสดงออกด้วยการบันทึกเรื่องราวดังกล่าว แล้วนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อเป็นประสบการณ์ระหว่างเรื่องราวกับการบอกเล่าความรู้สึกเหล่านี้ เฉกเช่นศิลปินทั้งสองในนิทรรศการ "ร่องรอบ วิถีใต้"

Work