Exhibition

Colorful of imagination | สีสันในจินตนาการ

(Jirasak Lewtaisong | จีรศักดิ์ ลิวไธสง)

สีสันที่เกิดจากธรรมชาติและระบบจักรวาลตลอดถึงในความคิดฝัน ความเฟ้อฝันที่เป็นนามธรรม ซึ่งอธิบายได้ในรูปแบบรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้เป็นบรรยากาศ โครงของสีสันต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากการรับรู้ของอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเช่น การได้เห็น พบเจอ สัมผัสและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งธรรมชาติและท้องจักรวาล เช่น ฤดูกาลต่างๆได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูแห้ง(ใบไม้ผลิ) ดอกไม้ ต้นไม้ พืชพันธุ์ แสงสีสันในบรรยากาศของแต่ละช่วงของวันเช่น ยามเช้า ยามเที่ยง ยามเย็น ยามค่ำ ท้องฟ้า ก้อนเมฆ ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และมิติในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพรศาล
จีรศักดิ์ สิวไธสง

Work