ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อาทิตย์ นันทพรพิพัฒน์
เกิด :
24 มิถุนายน 2522 กรุงเทพฯ
โทร :
081-346-2873
การศึกษา :
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- ปริญญาโท (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว :
2553 - "ราชินี อ้วน-แดง" เดอะ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2547 - การแสดงศิลปกรรมTOSHIBA "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" คร้งที่ 16
2546 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
2544 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- การแสดงศิลปกรรมTOSHIBA "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" คร้งที่ 13
2540 - การแสดงนิทรรศการ "มหกรรมดนตรีนานาชาติ" มศว.
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2550 - รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม TOSHIBA "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 19
2548 - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม TOSHIBA "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 17
2547 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม TOSHIBA "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16
2546 - รางวัลเกียรติบัตรสำหรับศิลปินรุ่นเยาว์ "ศิลปากรประดิษฐ์" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
2544 - เขียนภาพประกอบให้กับนิตยสาร LIPS และนิตยสาร ESQUIRE
2543 - ร่วมในการพิมพ์ผลงานต้นแบบภาพพิมพ์แกะไม้ของ ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ ในงานแสดง "PRAYAD PONGDOM PRINTS - PRINTING :
1956-1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Arthit Nunthapornpipat
Born :
June 14, 1979, Bangkok
Tel :
081-346-2873
Education :
- B.F.A. (2nd Honors), Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
- M.F.A. Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2010 - Jumbo Red Queen, The Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2001 - 3th International Exhibition Exlibris "OLOSCRIPTS Rijeka Croatia 2001" Rijeka, Croatia
2002 - Print :
Work by Students from Tama Art University and Silpakorn Univesity
2003 - The International Print and Drawing Exhibition on the Occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, Bangkok
2004 - Print From Printmaking Classes 2004, Silapakorn University
2005 - The 6th Kochi International Trienial Exhibition of Print 2005, Japan
- "International Thailand and Japan 2005", Tokyo, Japan
Awards :
2003 - Honorary Certificate Young Artist "Silpakorn Pradit", The 20th Contemporary Art by Young Artists
- "Purchase Prize" The International Print and Drawing Exhibition on the Occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, Bangkok
2004 - "Outstanding Award", The 16th TOSHIBA "Brings Good Thing to Life"
2007 - "Special Award", The 19th TOSHIBA "Brings Good Thing to Life"
2009 - "The 2nd Prize support by Krungthai Bank", The 51st National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Mirror No.4
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 230 cm.
COLLECTION : -
Title : Chinese Opera
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 180 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.