ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัยรัตน์ แสงทอง
เกิด :
22 กุมภาพันธ์ 2520
การศึกษา :
- วิทยาลัยศิปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
- ศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาชาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2542 - นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ
2545 - นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ
2546 - นิทรรศการ "ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย" ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2549 - นิทรรศการ "ความพอเพียง" ศิลปกรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2550 - นิทรรศการ "พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่ " ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2551 - นิทรรศการผลงานคณาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รับพระราชทานทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 14 โดยบริษัท โตชิบา
- รางวัลดีเด่นระดับประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 17 "ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้"
2546 - รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย
2550 - รางวัลที่ 1 ประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลชมเชย การประกวดจิตรกรรม มองสิงห์ ผ่านศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chairat Sangthong
Born :
February 22, 1977
Education :
- M.F.A. (Thai arts), Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- Bachelor of Arts with first degree honor of Thai Art from the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
1999 - The 11th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition, Bangkok, Thailand.
2002 - The 14th Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition, Bangkok, Thailand.
2003 - The 49th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand.
- The Best Art Contest Exhibition by Philip Morris, National Gallery, Bangkok, Thailand.
2004 - The 1st Amata Art Award Exhibition, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- Asean Art Awards Exhibition by Philip Morris, Bangkok, Thailand.
- The 1st Art Exhibition by Members of the Faculty of Fine Art, Songkhla, Thailand.
2007 - Portrait of HIS MAJESTY by 12 Artists at ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok, Thailand.
- Painting Exhibition to Commemorate the King's 80th Birthday King C3humibol Adulyadej The Great Achiever, The Queen's Gallery, Bangkok, Thailand.
2008 - The 4th Art Exhibition by Members of the Faculty of Fine Art, Songkhla, Thailand.
- The 1st International Contemporary Art 2008 Exhibition, Songkhla, Thailand.
2009 - An exhibition in honor of his majesty the King Portrait of the King The Art of Iconography Reflections of Our Home, Our Country, and Our Heart.
- The 5th Art Exhibition by Members of the Faculty of Fine Art, Songkhla, Thailand.
- The 2nd International Print and Drawing Exhibition, Bangkok, Thailand.
Awards :
2002 - Award winner at 14th Toshiba, "Brings Good Things to Life" Contemporary Art Exhibition.
- Award winner the 4th Panasonic Contemporary Painting Exhibition.
- Distinctive Prize winner General Public, the 17th PTT Art Competition.
- Royal Bhumibhol Scholarship.
2003 - 3rd Prize at the 5th Panasonic Contemporary Painting competition.
2004 - 3rd Prize of Amata Art Award No.1/2004
- Joined Thailand's Best Art Contest by Philip Morris
2006 - 2nd Prize of Amata Art Award No.1/2006
2007 - First Prize kasikorn Bank Painting Competition in the Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 5th December 2007


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แม่บ้าน (ป้าถ้ัน)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 168 x 141 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : A House (Aunt Tunt)
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 168 x 141 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 185 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Beauty 2
Date : 2009
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 185 x 145 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.