ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดนัย โตอมรพันธุ์
ที่อยู่ :
สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
โทร :
0 3810 2222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Danai Toamornphan
Address :
Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, Cholburi
Tel :
0 3810 2222


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกความทรงจำ 2554
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : เซรามิกส์, พลาสติกใส, รูปลอกน้ำ
ขนาด (ซม.) : 20 x 120 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Memory 2011
Date : 2011
Technique : Ceramics, translucent plastic, tattoo stickers
SIZE (cm) : 20 x 120 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.