ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กรธนา กองสุข
เกิด :
29 เมษายน 2511
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2531, 2532
- ร่วมแสดงงานมหกรรมประติมากรรม ' 93 ร้อยประติมากรรม 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2536
- การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย เอส วี โอ เอ ครั้งที่ 2 ปี 2539
- การแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดย 50 ศิลปิน ปี พ.ศ. 2539
- นิทรรศการ Asian - Thai International Modrn Art Exhibition 1996 ประเทศไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42, 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kornthana Gongsook
Born :
April 29, 1968


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.