ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ประกิตศิลป์ วรมิศร์
เกิด :
6 มิถุนายน 2497 ลพบุรี
ที่อยู่ :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค ภาคพายัพ ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50000
โทร :
(053) 222-406
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2523 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัยของศิลปินแห่งเอเชีย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2523-33 - นิทรรศการศิลป กลุ่มศิลปไทย 23 ครั้งที่ 1,2,4,5 หอศิลปพีระศรี
2525 - นิทรรศการศิลปกรรมของ ศิลปินกลุ่มลานา ครั้งที่ 4 ห้องสมุดประชาชน เชียงใหม่
2528 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 9 ศูนย์สังคีตศิลป์
2530 - นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2536 - นิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะของสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตพายัง ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
2538 - "นิทรรศการศิลปไทย" ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prakitsilp Woramit
Born :
June 6, 1954 Lopburi
Address :
Rajamangala Institute of Technology Northern Campus, Huai Kaeo Road, Chiang Mai 50000
Tel :
(053) 222-406
Education :
- College of Fine Arts
- B.F.A.(Thai Art) Silpakorn University
Selected Exhibitions :
1980 - Contemporary Asian Art Show, National Art Gallery and Fukuoka Museum, Japan
- The 26th National Exhibition of Art, Silpakorn University Art Gallery
1982 - The 4th Art Exhibition of the Lanna Artist Group, Public Library Center, Chiang Mai
1985 - The 9th Bua Luang Art Exhibition, Musical Art Center, Bangkok
1987 - Thai Farmers Bank Painting Competition in the Celebration for the Auspicious Occasion of His Majesty the King's Sixtieth Birthday Anniversary, Thailand Cultural Centre, Bangkok
1993 - Art Exhibition by Art Instructors, Rajamangala Institute of Technology Northern Campus, Chiang Mai
1996 - Thai Art Exhibition, Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกจากกรุงเทพ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีฝุ่น
ขนาด (ซม.) : 80 x 122 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bangkok Diary
Date : -
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 80 x 122 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 140 x 118 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Landscape
Date : 1996
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 140 x 118 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.