ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สิทธิเดช แสงหิรัญ (2459-2500)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sitthedet
การศึกษา :
-จบการศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง
-จบการศึกษาที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
นิทรรศการกลุ่ม :
2492 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ หอศิลป กรมศิลปากร
2493 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ หอศิลป กรมศิลปากร
2494 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ หอศิลป กรมศิลปากร
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ หอศิลป กรมศิลปากร
- เป็น ๑ ใน ๕ ของประติมากรไทย ที่ส่งประติมากรรม ภายใต้หัวข้อชื่อ "นักโทษการเมืองซึ่งไม่มีใครรู้จัก" ไปร่วมการคัดเลือก เพื่อการแสดงในระดับโลก ณ ประเทศอังกฤษ
รางวัล/เกียรติยศ :
2492 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
2493 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
2496 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
- ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทประติมากรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sitthidet Sanghiran (2459-2500)
Website :
www.rama9art.org/sitthedet
Education :
- Poh -Chang, School of Arts and Crafts
- The School of Fine Arts
Awards :
1949 - 2 nd Prize The 1st National Exhibition of Art (Sculpture)
1950 - 1st Prize (Sculpture) The 2 nd National Exhibition of Art
1951 - 1st Prize (Sculpture) The 3rd National Exhibition of Art
1953 - 2nd Prize (Sculpture) The 4th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Framer
Date : 1937
Technique : Plaster
SIZE (cm) : -
COLLECTION : Fine art Department
Title : The cycle
Date : 1972
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 100 x 63 x 50 cm.
COLLECTION : Silpakorn University

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.