ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สืบแสง แสงวชิระภิบาล
เกิด :
1 ตุลาคม 2523
ที่อยู่ที่ทำงาน :
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
อีเมล์ :
kongf430@gmail.com
การศึกษา :
2548-2550 - มหาวิทยาลัย Vincennes-Saint-Denis (ปารีส 8) ปารีส, ประเทศฝรั่งเศส ศิลปะมหาบัณฑิต; สาขา ศิลปะร่วมสมัยและสื่อสมัยใหม่
2541-2546 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์
2538-2541 - วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
การทำงาน :
ผู้จัดการหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ).
นิทรรศการเดี่ยว :
2556 - งานแสดงนิทรรศการศิลปะสื่อผสม “เอ.เอส.อี.เอ.เอ็น ไม่บอก” ณ อารท์ อ๊อฟ อารท์, กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - งานแสดงนิทรรศการ “ปฐมการณ์แห่งมานุษย์” โดยคณาจารย์ สาขามนุษยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอศิลปสถานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 - งานแสดงนิทรรศการ “รหัสเลขรหัสศิลป์” ร่วมกับ ท๊อป จ่างตระกูล, สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย, เฉกสันติ์ คังคะเกตุ ณ หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน
2552 - งานแสดงนิทรรศการ “จริง-ลวง” ภายใต้ระบบการคัดสรรค์แบบ วงแหวนร่วมกับ อภิชาติ พลประเสริฐ, จิราพร เหล่าเจริญวงศ์, ท๊อป จ่างตระกูล, สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 - งานแสดงนิทรรศการ “ภาพพิมพ์ไทยร่วมสมัย” คัดสรรค์โดย Prof. Kazuhiro
Abe, Chuwa Gallery Kyoto, Japan.
รางวัล/เกียรติยศ :
2555 - รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยในพำนักให้แก่หอศิลปะเอเชียแห่งเมืองฟูกูโอกะ
2554 - รับทุนสนับสนุนการสร้างวีดีโอศิลปะเพื่อคนพิการ โดยสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
2554 - ปัจุบัน นักเขียนอิสระให้กับ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนิตยสารอารท์โฟร์ดี
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suebsang Sangwachirapiban
Born :
October 1st, 1980.
Official Address :
The Art Center, 7 Fl, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phaya-Thai, Patumwan, Bangkok 10330. Thailand.
Email :
kongf430@gmail.com
Education Background
2005-2007 - Vincennes-Saint-Denis University (Paris 8), Master of Art; Contemporary Art and New Media (With Honour) Advisor - Eloy FERIA Paris, France
1998-2003 - Chiang-Mai University, Bachelor of Fine Arts (BAC+5) Major- painting, Minor- printmaking, Chiang Mai, Thailand. Under supervisor- Associate Professor Kade Javanalikikorn.
1995-1998 - National College of Fine Arts, Bangkok, Thailand
Solo exhibition :
2013 - “A.s.E.a.N’s Untold” Mixed media art exhibition at Art of Arts,Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
2011 - “Dawn of Humaities” by Chulalongkron University’s lecturers at Cultural Building of Chulalongkorn Univetsity, Bangkok, Thailand.
2009 - “Painting by number” with Top Changtrakul, Cheksant Gangakate, Sujin Wattanawongchai at Sombat Permpoon Gallery, Bangkok, Thailand.
2009 - “TRUELIES” a circle curated art exhibition with Apichart Pholprasert, Jiraporn Laocharoenwong, Sujin Wattanawongchai, Top Changtrakul at The Art Center, 7 flo Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
2003 - “Thai Printing, Contemporary Art” curated by Prof. Kazuhiro Abe, Chuwa Gallery Kyoto, Japan.
2000 - “The 46th, National Exhibition of Art” at three different locations; National Gallery, Chao-Fa Rd, Bangkok and Chiang Mai University Museum and Art and Culture Museum, Khonkaen University, Thailand.
2000 -“3rd International Triennial of Graphic Art” Bitola National Gallery, Republic of Macedonia.
Awards :
2012 - Researcher in residency program concentrated on Southeast Asian media art through Fukuoka Asian art museum’s permanent collection at Fukuoka Asian art museum.
2011 - obtained a scholarship from the institute of Health promotion for people with disability.
2011 - the present time - part-time writer for Bangkok Post international new papers and Art 4 D Magazine.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ตา - สี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค บนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 350 x 350 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Eye Colors
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 350 x 350 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : ภาพถ่ายดิจิตอล
ขนาด (ซม.) : 160 x 450 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Inter Under Conditions
Date : 2008
Technique : Digital photography
SIZE (cm) : 160 x 450 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2556
เทคนิค : ศิลปะสื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 201 x 294 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ba-Gkok Declaration
Date : 2013
Technique : Mixed media art
SIZE (cm) : 201 x 294 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.