ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเทพ บุญสุวรรณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suthep Boonsuwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สังคมมนุษย์ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 79 x 106 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human Society No. 2
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 79 x 106 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สังคมมนุษย์ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 79 x 106ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human Society No. 3
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 79 x 106 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.