ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์
เกิด :
18 สิงหาคม 2527
ที่อยู่ :
225 หมู่ 1 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 42210
โทร :
087-856-4218
การศึกษา :
- มหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. คร้ังที่ 26 "84 พรรษา...มหาราชาภูมิพล"
- นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร "ศิลปะสัญจร ศิลปากรสู่อีสาน"
- การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 22, 21, 19, 18
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 26, 25, 24, 23
- การแสดงศิลปกรรม Young Thai Artist Award
- การแสดงศิลปกรรมศิลปะนิพนธ์ของนิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหวิทยาลัยมหาสารคาม
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 52
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต คร้ังที่ 22, 21, 19, 18
- รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26, 25
- รางวัลดีเด่น (ประเภทศิลปะ 2 มิติ) การแสดงศิลปกรรม Young Thai Artist Award
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
- ทุนมูลนิธิซีเมนต์ การแสดงศิลปกรรม Young Thai Artist Award
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Trirat Sriburin
Born :
August 18, 1984
Selected Exhibitions :
- The 2nd Bangkok Triennial international print and drawing exhibition
- The 7th Kochi International triennial exhibition of Japan


ผลงานศิลปิน

Title : Bulding No. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 265 x 315 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.