ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วรา ชัยนิตย์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vara Chaiyanitaya


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตในโลกวัตถุ P/98
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1998
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 75 x 95 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Life in Meterial World P/98
Date : 1998
Technique : Etching
SIZE (cm) : 75 x 95 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.