Contest Results, Contemporary Art by Young Artists 2014

ผลการประกวด ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31

Veerayuth Srithiang Contest Results, Contemporary Art by Young Artists 2014 | ผลการประกวด ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31
Silpa Bhirasri Gold Medal Award | รางวัลเกียรตินิยท เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี"
Artist: Veerayuth Srithiang | วีรยุทธ ศรีเที่ยง
Faculty of Fine Arts, Programme in Sculpture, Chiang Mai University
Title: สลาย

  Silpa Bhirasri Silver Medal Award | รางวัลเกียรตินิยท เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี"
กิตติศักดิ์ เทพเกาะ ผลงาน: ธุสนรก หมายเลข 2
ณภัทร ปิยะวงศ์วัฒนา ผลงาน: เครื่องช่วยฟัง
เทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง ผลงาน: บรรยากาศความงามในวิถีชนบท หมายเลข 2
ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม ผลงาน: เลี้ยงผีปู่ย่า
นฤชา สังข-จารุ ผลงาน: มายาคติแห่งกิเลส หมายเลข 6
ประวีณ เปียงชมภู ผลงาน: วัตถุในพื้นที่ว่างแห่งจิต หมายเลข 1
ปอสา บันสิทธิ์ ผลงาน: ซ่อนร่าง พรางจิต
พิชญุตม์ สิรสุนทร ผลงาน: ตัวตน จิตไร้สำนึก หมายเลข 4
ภูริธิป สุรยภัทรพันธ์ ผลงาน: My Beloved CountrySpecial Award | รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
จาตุรนต์ ปานน้าผึ้ง ผลงาน: ช่างแพะผุ้ชำนาญ
ชนะ แสนสนั่นชัย ผลงาน: สภาวะอารมณ์ของจิต
พรพิมล ภูปัญญา ผลงาน: รูปทรงแห่งวิถีชีวิตภูมิปัญญา
วุฒิธิพันธ์ พานเจิม ผลงาน: รอยทุกข์
อารยา แซ่ล้อ ผลงาน: ดินแดนแห่งความทุกข์

All art works will be show exhibition during on 1-20 August 2014, at Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok.
 

Close