Announcement the Result of the Final

The 61st National Exhibition of Art
ผลการตัดสิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 5 – 25 ตุลาคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

การจัดการประกวดในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยแบ่งประเภทของผลงานศิลปกรรมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยมีรางวัลดังนี้

ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 174 คน จากผลงานศิลปกรรม 243 ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย ศิลปินชั้นเยี่ยม นักวิชาการศิลปะ และศิลปินอิสระ ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัล ผลการตัดสิน ปรากฏว่า รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ไม่มีผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท สำหรับรางวัลประเภทอื่น ๆ มีดังนี้
 

  ประเภทจิตรกรรม

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปิน นางสาวธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
ศิลปิน นางสาวธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
ชื่อผลงาน บรรพบุรุษรำลึก
ประเภทประติมากรรม

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปิน นายพรสวรรค์ นนทะภา
รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
ศิลปิน นายพรสวรรค์ นนทะภา
ชื่อผลงาน ความทรงจำในวิถีชีวิตชนบทอีสาน
 


  ประเภทภาพพิมพ์

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปิน นายประวีณ เปียงชมภู
รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
ศิลปิน นายประวีณ เปียงชมภู
ชื่อผลงาน พื้นที่สภาวะแห่งความสุขสงบของจิต หมายเลข 2
ประเภทสื่อประสม

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปิน นายวุฒินท์ ชาญสตบุตร
รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน
ศิลปิน นายวุฒินท์ ชาญสตบุตร
ชื่อผลงาน แก่นมนุษย์
 

  รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ได้แก่  
  ประเภทจิตรกรรม    
  นายเนติกร ชินโย ชื่อผลงาน The Truth No.7  
  นายสันติ หวังชื่น ชื่อผลงาน อีสาน งานถักทอ หมายเลข 2  
  นายสุวัฒน์ บุญธรรม ชื่อผลงาน สัญลักษณ์และร่องรอยแห่งอารยธรรม  
  ประเภทประติมากรรม    
  นายบุญเกิด ศรีสุขา ชื่อผลงาน กลมเกลียว หมายเลข 1  
  นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ชื่อผลงาน แตกหน่อต่อรวง  
  ประเภทภาพพิมพ์    
  นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย ชื่อผลงาน Suffering No.2  
  นายญาณวิทย์ กุญแจทอง ชื่อผลงาน เสียงร้องจากธรรมชาติ  
  นายบุญมี แสงขำ ชื่อผลงาน ดอกหญ้า หมายเลข 2  
  ประเภทสื่อประสม    
  นางสาวจิรนันท์ จุลบท ชื่อผลงาน กลายพันธุ์  
  นางเมตตา สุวรรณศร ชื่อผลงาน เส้นใยความรักของแม่ต่อลูกน้อยออทิสติก  
  นางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ ชื่อผลงาน The State of the Suffering  

  รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย  
  รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  
  รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 มีศิลปินที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 10 คน ได้แก่  
  นายจอมพล พัวทวี ชื่อผลงาน สมบัติ หมายเลข 8  
  นายณรัชต์ กลิ่นสุดใจ ชื่อผลงาน บึงบัวในตัวคน  
  นายเทพพล หงษ์ศรีเมือง ชื่อผลงาน ยุ้งข้าว หมายเลข 1  
  นายธีรยุทธ ม่วงทอง ชื่อผลงาน เจ้ามะลิ  
  นายตะวัน วิชญภักดี ชื่อผลงาน ระนาบแสงริมน้ำ  
  นายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ ชื่อผลงาน กำหนดพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์  
  นายรวีพล ประดิษฐ ชื่อผลงาน ประกายสีในลวดลาย หมายเลข 6  
  นายวัชรินทร์ รังกระโทก ชื่อผลงาน พื้นที่แห่งความฝัน  
  นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ชื่อผลงาน รูปทรงลูกชิด (ฉัน) ที่บิดเบี้ยว  
  นางสาวอิสรีย์ บารมี ชื่อผลงาน เปี่ยมสุข  


Close