Announcement the Result of the Final

The 5th White Elephant Art Award "Love and Relationship"
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 "สัมพันธภาพและความรัก"

  The 5th White Elephant Art Award "Love and Relationship" with more than 60 pieces of realistic and figurative art works on display.

The 5th White Elephant Art Award "Love and Relationship"
on March 24 - July 10, 2016
at 9th Floor, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok.


การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เป็นเวทีให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ ซึ่งยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญ ในปีนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก"

ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 20 รางวัล และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 ให้ร่วมแสดงนิทรรศการจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2559

ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 "สัมพันธภาพและความรัก" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 

  รางวัลช้างเผือก นายสันติ สีดาราช ชื่อผลงาน พระเทพฯ ของหนู เทคนิค ประกอบไม้และจัดวาง
รางวัลช้างเผือก
ศิลปิน นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง
ชื่อผลงาน จดหมายรัก

 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ ศิลปิน นางสาวธิติพรหม อ่อนเปี่ยม ชื่อผลงาน Our beloved เทคนิค เย็บปัก
รางวัลชนะเลิศ
ศิลปิน นายพายุ เกิดพุฒ
ชื่อผลงาน สัมพันธภาพและความรัก "รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายเลข 2"

รางวัลพิเศษ CEO Award ศิลปิน นายนพกานต์ ภูไฝทิพย์ ชื่อผลงาน พระจริยวัตรงดงาม เทคนิค ไฟเบอร์กลาส
รางวัลพิเศษ CEO Award
ศิลปิน นายอัษฎายุธ อยู่เย็น
ชื่อผลงาน ช้างเผือกคู่พระบารมี
 

  รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล  
  นายจักรี คงแก้ว ชื่อผลงาน หน้าผา  
  นายณัฐวุฒิ พวงพี ชื่อผลงาน ไหม้ - รัก  
  นายปรีชา พรหมปราบทุกข์ ชื่อผลงาน อุ่นรัก  
  นายสุทธิพันธ์ ขะยะ ชื่อผลงาน ด้วยศาสตร์พระราชา กินอยู่พอเพียง  
  นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ชื่อผลงาน ขวัญ กำลังใจ สายใยแห่งรัก  

  รางวัลชมเชย 12 รางวัล  
  นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง ชื่อผลงาน เฮือน 1  
  นายนันทพงศ์ สินสวัสดิ์ ชื่อผลงาน ประชาชน ประชาชน และประชาชน  
  นางสาวปุญญิศา ศิลปรัศมี ชื่อผลงาน วัตถุกับความทรงจำ  
  นายพงศ์ศักดิ์ อัครพิทยาอำพน ชื่อผลงาน ครอบครัวของฉัน 2  
  นายมานนท์ สุธรรม ชื่อผลงาน สายใยรัก  
  นายเทวพร ใหม่คงแก้ว ชื่อผลงาน สู่อ้อมกอดแม่ใหม่  
  นายรณกฤต บุระเตมีย์ ชื่อผลงาน กุญแจของความสัมพันธ์  
  นายรวีพล ประดิษฐ ชื่อผลงาน ประกายสีในลวดลาย (59)  
  นายศรชัย คงวุ่น ชื่อผลงาน กตัญญู  
  นางสาวสุกัญญา สอนบุญ ชื่อผลงาน รูปทรงแห่งความสุข หมายเลข 2  
  นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ชื่อผลงาน หนึ่งในดวงใจ  
  นางสาวอิสราพร อนุพันธ์ ชื่อผลงาน ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัว  


Close