ATMOSFEAR Artist Talk for the latest exhibition by Yuree Kensaku


  100 Tonson Gallery cordially invites all visitors to
ATMOSFEAR Artist talk + Closing party!
ATMOSFEAR Artist talk + Closing Party! is a special closing event in conjunction with Galleries’ Night 2017 for the latest exhibition by Yuree Kensaku at 100 Tonson gallery. The discussion will be led by the artist herself with two guest speakers, Assoc.Prof.Thanet Awsinsiri and Thanavi Chotpradit.

ATMOSFEAR Artist Talk + Closing party will be organized on 4 February 2017.
The discussion will start from 18.30 - 20.00 pm at 100 Tonson Gallery.

100 ต้นสน แกลเลอรี่ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม ATMOSFEAR Artist talk + Closing party!
กิจกรรมพิเศษฉลองความสําเร็จและปิดนิทรรศการส่วนแรกของโปรเจ็คขนาดยาว ATMOSFEAR/บรรยากาศมาคุ ผลงานชิ้นล่าสุดของยุรี เกนสาคู
ณ 100 ต้นสน แกลเลอรี่ โดยเป็นการเสวนาร่วมพูดคุยระหว่างศิลปินและวิทยากรรับเชิญสองท่าน ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ ( อาจารย์ และศิลปิน) และ ธนาวิ โชติประดิษฐ (นักประวัติศาสตร์ศิลปะ)
กิจกรรมเสวนา ATMOSFEAR/บรรยากาศมาคุ จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมในเวลาทําการปกติ และ
กิจกรรมเสวนา ATMOSFEAR/บรรยากาศมาคุ จะเริ่มการเสวนาระหว่างเวลา 18.30 - 20.00 น. ณ 100 ต้นสน แกลเลอรี่

กิจกรรมพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Galleries’ Night 2017 ที่จัดขึ้นโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
 


  ATMOSFEAR Artist Talk for the latest exhibition by Yuree Kensaku  


Close