Krung Thep Bangkok @ Venice Biennale 2017 by Somboon Hormtientong


  Krung Thep Bangkok @ Venice Biennale 2017 by Somboon Hormtientong สมบูรณ์ หอมเทียนทอง  

  นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Krung Thep Bangkok
โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง | by Somboon Hormtientong
ภัณฑารักษ์ : นำทอง แซ่ตั้ง | Curator : Numthong Saetang
ณ ศาลาไทย Paradiso Gallery เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี | at Thai Pavilion, Paradiso Gallery, Venice, Italy
วันที่ 13 พฤษภาคม – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 | on 13 May - 26 November 2017
 
  มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (La Biennale di Venizia) นับเป็นเวทีมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและผู้ชม จัดขึ้นประจำทุกๆ 2 ปี (ครั้งแรกปี ค.ศ. 1895) และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 57 สำหรับประเทศไทยส่ง สมบูรณ์ หอมเทียนทอง (Somboon Hormtientong) ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแนวนามธรรม เป็นที่รู้จักกันในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยและนานาชาติ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (International Art Exhibition – La Biennale di Venezia) ในนิทรรศการชื่อ KRUNG THEP BANGKOK ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (OCAC) โดยมีนำทอง แซ่ตั้ง (Numthong Saetang) เป็นภัณฑารักษ์ ผลงานของสมบูรณ์ หอมเทียนทอง นำมาจัดแสดงประกอบไปด้วยศิลปะจัดวาง งานประติมากรรม งานวาดเส้น และวีดิทัศน์ ทั้งภายในอาคารรวมถึงบริเวณด้านหน้าศาลาไทย

Krung Thep Bangkok @ Venice Biennale 2017 by Somboon Hormtientong สมบูรณ์ หอมเทียนทอง    Krung Thep Bangkok @ Venice Biennale 2017 by Somboon Hormtientong สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

KRUNG THEP BANGKOK ว่าด้วยเรื่องราวกรุงเทพฯ ของศิลปินสมบูรณ์ มองต่างจากมิตินักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับเมืองกรุงเทพฯ มองเห็นด้วยความที่ศิลปินไม่ได้มองแค่ภาพฉาบฉวยของความเจริญในเมือง ตึกรามบ้านช่องสูงเสียดฟ้า หรือความเจริญทางวัฒนธรรม อย่างเช่น วัดวาอารามหลวง หรือพระที่นั่งต่างๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่กลับมองลงลึกเห็นความงดงามของเรื่องราว เนื้อหาที่รายล้อมอยู่ในบริบทของสังคมปุถุชนธรรมดาด้วย ศิลปินยังพิจารณาเห็นถึงรูปแบบชีวิตผ่านวัตถุสิ่งของ ซึ่งมีหน้าที่และมีเรื่องราวความเป็นมาแตกต่างกันออกไป สมบูรณ์ทำให้เราตระหนักถึงความงามที่แฝงอยู่ในวัสดุที่เขาได้เลือกและนำมาจัดวาง

นิทรรศการ “กรุงเทพฯ” นี้จะช่วยผลักดันภาพลักษณ์ ที่ดีงามของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยให้ ผู้ชมนานาชาติได้เห็นความเป็นกรุงเทพฯ ในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิมและยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางศิลปะร่วมสมัยของไทย รวมถึงกระบวนการคิดและการพัฒนารูปแบบของศิลปะอย่างมีรากฐาน และเกิดการวิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ และตีความอย่างอิสระเสรี กับ “กรุงเทพฯ”
 

  Krung Thep Bangkok @ Venice Biennale 2017 by Somboon Hormtientong สมบูรณ์ หอมเทียนทอง  


Close