กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานเชิดชูเกียรติ 12 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การจัดงานเชิดชูเกียรติ 12 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ทั้ง 12 ท่าน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารวธ. และศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขาร่วมงาน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลา ราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์บรรยากาศเปิดนิทรรศการ เชิดชูเกียรติ 12 ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561