การประกวดศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้ง 1 ประจาปี 2562 หัวข้อ “ความสุขของคนไทย” โดย ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสาขาศิลปะให้กับเยาวชนไทย และส่งเสริมวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นศิลปินรุ่นใหม่ สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยในอนาคต บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดโครงการ “ ศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้งที่ 1 ” ภายใต้หัวข้อ “ ความสุขของคนไทย ” เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่งผลงานศิลปกรรม ไม่จากัดรูปแบบและเทคนิค เข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 690,000 บาท แบ่งเป็น 18 รางวัล โดยรางวัลยอดเยี่ยมได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลดีเด่น 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 70,000 บาท และรางวัลสนับสนุนอีก 15 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท

การตัดสินการประกวดได้ดาเนินการสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และคณะจิตรกรรมฯ ผลงานศิลปกรรมจานวนมากกว่า 100 ชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการประกวดล้วนมีความน่าสนใจทั้งการตีความ “ความสุขของคนไทย” ในหลากหลายแง่มุม และเทคนิคการสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนทักษะ ความชานาญ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักศึกษาแต่ละคน คณะกรรมการฯ ทาการคัดเลือกผลงานศิลปกรรมให้เหลือเพียง 18 ชิ้นที่ได้รับรางวัล และอีก 38 ชิ้นร่วมแสดงในนิทรรศการบรรยากาศการตัดสินรูปภาพประกวดประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้ง 1 ประจาปี 2562
หัวข้อ “ความสุขของคนไทย”

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท
1. นางสาวศุภัชฌา โรจนวนิช ชื่อผลงาน : สุขใจวิถีไทย-จีน

รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา รางวัลละ 70,000 บาท จำนวน 2 คน
1. นายภาสกร แพชนะ ชื่อผลงาน : พื้นที่แห่งความสุข
2. นายก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์ ชื่อผลงาน : เรื่องเล่าของยา

รางวัลสนับสนุน ทุนการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 15 คน
1. นายธนากร ขวัญปาก ชื่อผลงาน : ความสุขที่เป็นคนไทย
2. นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน ชื่อผลงาน : ความสุข ทุ่งทอง 1
3. นายศิริโรจน์ โคตรวงษา ชื่อผลงาน : ยิ้มสยาม
4. นายสิปปภาส แก้วรากมุข ชื่อผลงาน : ศูนย์รวมของความสุข
5. นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์ ชื่อผลงาน : พระสัตยาธิษฐาน ตามรอยพระราชดำริ
6. นายวิรัตน์ เอกปัจชา ชื่อผลงาน : ชีวิตผาสุกใต้ร่มพระบารมี
7. นายพลวัฒน์ สามิดี ชื่อผลงาน : Happy
8. นางสาวณัฐนิชา สัมฤทธิ์ ชื่อผลงาน : Pressure No. 3
9. นายพรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย ชื่อผลงาน : หนึ่งความคิดของเด็กๆ
10. นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม ชื่อผลงาน : พลังความสุขที่มาจากขยะ
11. นายพิจักษณ์ อินทรประสิทธ์ ชื่อผลงาน : My King
12. นายธนโชติ พิลา ชื่อผลงาน : ขอขมา
13. นายอภิชาติ วาหะมงคล ชื่อผลงาน : ทัศนธาตุจากตลาด
14. นายศุภกร จินต์ภาณี ชื่อผลงาน : จินตนาการของเด็ก
15. ภูมินท์ ภูผา ชื่อผลงาน : ขอแสดงความยินดี