Drawing Contest with Chiang Mai University
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก”

Drawing Contest with Chiang Mai University | ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ขอเชิญ ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ขนาดของภาพระบายสี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้วาดหรือระบายสีลงบนกระดาษขนาด A4 กว้าง x ยาว 8x11 นิ้ว
- เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ให้วาดหรือระบายสีลงบนกระดาษขนาด A3 กว้าง x ยาว 16x22 นิ้ว
- ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ไม่จากัดอายุ ให้วาดหรือระบายสีลงบนกระดาษขนาด A3 กว้าง x ยาว 16x22 นิ้ว

ส่งผลงานได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ เลขที่ 117 ถนนราชดาเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-277855 และโปรดเขียนชื่อ-สกุล / ที่อยู่ โรงเรียน ระดับชั้น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่ติดต่อได้สะดวกด้านหลังภาพอย่างชัดเจน
กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 (จะยึดตราประทับเป็นสาคัญ)
กรณีมาจัดส่งด้วยตัวเอง ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 (เวลา 16.30 น.)

ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. www.arc.cmu.ac.th และ FACEBOOK ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลรวมถึงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดแสดง จะได้ร่วมจัดแสดงเผยแพร่ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม: www.facebook.com/SunySthapatykrrmLanNa

Close