Make it Art 2017
ประกวดวาดภาพ จุฬาฯ Expo 2017

Make it Art 2017 | ประกวดวาดภาพ จุฬาฯ Expo 2017 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
วันและเวลา วาดสด วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการวาดภาพ
ลงทะเบียน เวลา 08.00 – 08.30 น.
แจ้งหัวข้อในการประกวด เวลา 08.30 – 09.00 น.
เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผล เวลา 14.00 น.
ตัดสินการประกวด วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 - 14.00 น.
ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมอบรางวัล

ติดต่อสอบถาม
เพจ : Singum Chulalongkorn
Download Application Form Make it Art 2017 | ประกวดวาดภาพ จุฬาฯ Expo 2017

Close