11th Grand Sport Teenage Designer Contest
ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11

11th Grand Sport Teenage Designer Contest | ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 : 11th Grand Sport Teenage Designer Contest ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ: นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ทุกแผนการเรียน) อายุไม่เกิน 19 ปี
หัวข้อการออกแบบ
1. เสื้อกีฬา
2. รองเท้ากีฬา

ส่งผลงานมาที่: “โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11” (พร้อมระบุประเภทการประกวดที่มุมซอง)
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
26,28 ซ.รามคำแหง 65 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560 (โดยดูจากการประทับตราไปรษณีย์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยผู้ผ่านเข้ารอบต้องเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ กรณีไม่สามารถเข้าร่วมได้ถือว่าสละสิทธิ์
กรณีที่ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีผลงานได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ผลงาน จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินไปยังสถานศึกษาโดยตรงและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม:
โทร: 0-2318-3000 ต่อ 351
E-mail Address: gsteenage@gmail.com

Close