HORSE AWARD 2017
ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ : พลังความดี เพื่อพ่อ

HORSE AWARDS 2017 | HORSE AWARDS 2017 | ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ : พลังความดี เพื่อพ่อกลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๓)
กลุ่มที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ประถมศึกษาปีที่ ๖)
กลุ่มที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓)

ระยะเวลาส่งผลงาน ๑ มิถุนายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

สถานที่ส่งผลงาน
บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด
E-mail: horse@nanmee.com

การตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การประกาศผล วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com

ติดต่อสอบถาม
โทร ๐๒-๖๔๘- ๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด
E-mail : horse@nanmee.com

Close