Poster Design Contest
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ 'คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม'

Poster Design Contest | ประกวดออกแบบโปสเตอร์Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการสมัคร
1. ส่งชิ้นงานที่ออกแบบในรูปแบบ Poster ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวก นิรภัย”
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน
- ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
- ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผู้ส่งผลงานเอง และไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
3. บันทึกผลงานเป็นไฟล์ .jpg และ .Ai ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (ขนาด A3)
4. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
6. ขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นตกเป็นของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นกรณีไป
8. การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานที่ www.Facebook.com/ProjectMSI ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เปิดรับโหวตบน Facebook ของ Project MSI เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote โดยนับจากจานวน Like ที่คนกดให้โปสเตอร์แต่ละผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2560 (หยุดนับจานวน Like เวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย. 60)
กิจกรรมการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Download Application Form Poster Design Contest | ประกวดออกแบบโปสเตอร์

ติดต่อสอบถาม
- 02-679-6165-87 ต่อ 2402, 2405
- orapin@ms-ins.co.th

Close