Nagas LED Drawing Contest
ประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 หัวข้อ เเสงสว่างแห่งจินตนาการ

Nagas LED Drawing Contest | ประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 หัวข้อ เเสงสว่างแห่งจินตนาการNAGAS LED ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ปี 2 หัวข้อ “แสงสว่างแห่งจินตนาการ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

กติกาการประกวด
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4-6
2. นักเรียนที่จะส่งภาพวาดเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาตามที่ระบุในข้อ 1. จริง และมีอาจารย์สอนศิลปะหรืออาจารย์ประจำชั้นเรียน รับรองผลงานการวาดของนักเรียน
3. เนื้อหาของภาพวาดสื่อถึง “แสงสว่างแห่งจินตนการ”
4. ในภาพวาดจะต้องมีภาพหลอดไฟ LED ของบริษัท ณากัส (Nagas) และโลโก้ ณากัส (Nagas) เป็นองค์ประกอบลงในภาพด้วย
5. ผู้เข้าประกวดต้องวาดภาพ พร้อมระบายสีด้วยตนเอง โดยใช้สีตามถนัด (ไม่จำกัดเทคนิค) ลงในกระดาษวาดภาพขนาด 31x 42 ซม. (A3) และห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด
6. การวาดภาพต้องเป็นภาพแนวนอน โดยมีขอบกระดาษ 2 cm. และเหลือพื้นที่สีขาวให้น้อยที่สุด และวาดบนกระดาษวาดภาพตามขนาดที่ระบุในข้อ 5. เท่านั้น
7. ภาพที่เข้าประกวดทุกภาพ ด้านหลังภาพ ต้องมีรายละเอียด ชื่อภาพ / ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน / ระดับชั้น /ชื่อสถานศึกษา / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก / และลงรายมือชื่อ-นามสกุลผู้วาด
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทาขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และเป็นภาพวาดที่ไม่มีรอยพับ รอยฉีกขาด รอยเทปกาว รอยลวดเย็บกระดาษ หรือรอยใดใด
9. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพเพื่อนำไปตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จากัด และจะไม่ส่งผลงานคืนให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ว่ากรณีใดใด ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำดัดแปลงผลงาน เพื่อเผลแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย โดยไม่ต้องชาระค่าใช้จ่ายใดใด
11. นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพวาด พร้อมใบสมัคร มาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
บริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด
103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วงเล็บมุมซอง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 2 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
12. สามารถติตามรายละเอียดได้ที่ www.nagaslighting.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook : Nagas LED

วันสิ้นสุดการส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2560
ประกาศและพิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม: facebook : Nagas LED

Close