Photo and Painting Contest
ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"

Photo and Painting Contest | ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560
โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัครประเภทภาพถ่าย ดาว์นโหลด รายละเอียดและใบสมัครประเภทภาพถ่าย
ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัครประกวดภาพวาด ดาว์นโหลด รายละเอียดและใบสมัครประกวดภาพวาด

ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th, สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และติดประกาศที่กรมฝนหลวง และการบินเกษตร วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02 – 109-5100 ต่อ 760

Close