Painting Contest
ประกวดวาดภาพจิตรกรรม 'แล…ใต้'

Painting Contest | ประกวดวาดภาพจิตรกรรม 'แล…ใต้' มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร


เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งมาที่คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖ Email: cultural.wu@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10
โทรสาร 0-7567-2507
E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ 081-957-5906

Close