Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย 'สุพรรณบุรีรำลึก'

Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย 'สุพรรณบุรีรำลึก' หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก" ชิงรางวัลกมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท

การส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพด้วยตนเอง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
ส่งภาพทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองจดหมายบรรจุภาพถ่ายและแผ่นซีดีบันทึกสำเนาภาพถึง หัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ วงเล็บมุมซองด้านขวาบนว่า (โครงการประกวดภาพถ่าย)
ส่งภาพประกวดทางอีเมล์ suphan_archives@hotmail.com
หมดเขตส่งภาพเข้าประกวดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีส่งภาพเข้าประกวดทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

Download Application Form Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย 'สุพรรณบุรีรำลึก'

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๓๕ ๕๐๑ ต่อ ๑๐๑
อีเมล์ suphan_archives@hotmail.com เฟซบุ๊ค www.facebook.com/SupanburiNationalArchive

Close