Painting Competition
ประกวดวาดภาพระบายสี “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”

Painting Competition | ประกวดวาดภาพระบายสี ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 )
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 - ม. 3)
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 คน

กติกาการประกวด
รอบคัดเลือก (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม –1 พฤษภาคม 2560)
ภาพผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทาด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดเองไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนาออกแสดงหรือประกวดตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน
ผู้สมัครเข้าประกวดต้องวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”
ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องวาดภาพระบายสีโดยสามารถเลือกใช้สีไม้หรือสีชอล์คตามความถนัดของตนลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3
ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ – สกุล/ วัน-เดือน-ปีเกิด /สถานศึกษา ที่อยู่ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail / สาเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน พร้อมอธิบายความหมายของภาพวาดมาด้วยให้ชัดเจน พอสังเขป ในใบสมัครพร้อมกับภาพวาดส่งทางไปรษณีย์มาที่
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
วงเล็บมุมซอง(ประกวดภาพวาดระบายสี“ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”)

หมดเขตส่งผลงาน 1 พฤษภาคม 2560 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ ในวันที่ 15พฤษภาคม 2560 ทางเว็ปไซด์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.dt.mahidol.ac.th และไปรษณียบัตร
ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องมาแสดงตนและวาดภาพระบายสีเพื่อประกวดในหัวข้อเดิม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ทั้งนี้จะวาดภาพเดิมที่ส่งเข้าประกวดในรอบแรกหรือวาดใหม่ก็ได้แต่ต้องอยู่ในหัวข้อ “ฟันดีทั่วหล้า พระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9”
รอบชิงชนะเลิศ
จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าประกวดแต่ละท่านต้องเตรียมอุปกรณ์มาใช้เอง ทางพิพิธภัณฑ์จะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษวาดภาพไว้ให้เท่านั้น
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ ทั้งประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น มารับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตร ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้องสิรินธรทันติพิพิธ
หมายเหตุ
1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการประกวดทุกผลงาน
2. ผลงานทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน
3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

Download Application Form Painting Competition | ประกวดวาดภาพระบายสี ฟันดีทั่วหล้าพระเมตตาทั่วไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ติดต่อสอบถาม พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02 -2007653
E-mail: museum 2558@gmail.com
Website: www.dt.mahidol.ac.th

Close