ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน
หัวข้อ “United Through Space”

Paintings Competition | ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space”สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน อายุ 8-11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน APRSAF-24 POSTER CONTEST ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

รางวัลการประกวด

1. ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทอภ. จำนวน 3 ภาพ จะได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท
2. รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF-24 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารณรัฐอินเดีย
(กรณีที่ภาพทั้งสามได้รับรางวัลจาก APRSAF-24 จานวนเงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 20,000 บาท )

Best Poster Award 10,000 บาท
Special Poster Award 5,000 บาท
Special Poster Award 5,000 บาท
JAXA Award 3,000 บาท
ISRO Award 3,000 บาท
ตามลำดับทั้งนี้ ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด จะเป็นสมบัติของ สทอภ. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์ สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของหน่วยงานทั้งสอง

DownloadPaintings Competition | ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ United Through Space

การส่งผลงาน
ส่งภาพวาดทางไปรษณีย์พร้อมใบสมัครไปยัง
การประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8 -11 ปี หัวข้อ “United Through Space”
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ( ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

Close