The 9th UOB Painting of the Year
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

9th UOB Painting of the Year | ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 : 9th UOB Painting of the Year ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
1. การประกวดจิตรกรรมยูโอบี หรือ UOB Painting of the Year ("การประกวด") ดำเนินการโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("ยูโอบี")
2. การประกวดนี้เปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยทุกคน โดยไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกวด
3. ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของศิลปินที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยินยอมให้ศิลปินที่อยู่ในความดูแลเข้าร่วมการ ประกวดนี้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และ ยอมรับกฎและกติกาของการประกวด

ประเภทการประกวด
ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าประกวดในทั้ง 2 ประเภท
1. ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
เปิดกว้างสําหรับศิลปินทุกท่านที่กําลังศึกษาด้านศิลปะ กําลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ
2. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
ศิลปินที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็น Portfolio และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ
- เคยจัดแสดงผลงานแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา)
- มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด
- เคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ที่จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้
1. จุดรับผลงานภาคกลาง : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง (เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200)
2. จุดรับผลงานภาคเหนือ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขที่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200)
3. จุดรับผลงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ต.ศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002)
4. จุดรับผลงานภาคใต้ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000)

Download Form English Language 9th UOB Painting of the Year | ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

Download Form Thai Language 9th UOB Painting of the Year | ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

ติดต่อสอบถาม
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969
อีเมล poy@uob.co.th

Close