The 8th ASIA Plus Art Contest
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

The 8th ASIA Plus Art Contest | ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ : นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนาดไม่เกิน 150 x 200 ซม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม
3. ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
5. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้สมัครให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป
6. เมื่อผู้สมัครได้ส่งมอบผลงานให้บริษัทเอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯในทุกกรณี
7. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ ผู้สมัครต้องขอรับผลงานคืนภายใน 1 เดือน นับจากวันตัดสิน โดยขอรับคืนได้ที่ร้านองอาจเฟรม โทร. 087-001-1474 ในวันและเวลาทำการ
8. ผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน ทางบริษัทฯจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานนั้นๆต่อไป

รับสมัครและส่งผลงาน 19 - 20 เมษายน 2561 (เวลา 09.00 – 17.00 น.)
คัดเลือกและตัดสิน 24 เมษายน 2561
ประกาศผลการตัดสิน 30 เมษายน 2561 (ทางเว็ปไซต์ และเฟสบุ๊ค Asia Plus Art Contest)
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ 2 กรกฎาคม 2561
นิทรรศการแสดงผลงาน 2 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561

สถานที่ส่งผลงาน (ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น.)
1. ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
2. ภาคเหนือ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน
4. ภาคใต้
Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery เลขที่ 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 (ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ)

ติดต่อสอบถาม
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10110
อีเมล asiaplusart@asiaplus.co.th
Facebook : Asia Plus Art Contest

Close