Cultural Photo Contest
ประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

Cultural Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรมกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนกรุงเทพฯ” โดยการสะท้อนผ่านมุมมองของ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ อันประกอบไปด้วย ๖ สาขา ดังนี้
(๑) สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
(๒) สาขาศิลปะการแสดง
(๓) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
(๔) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(๕) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
(๖) สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ไม่จำกัดปีที่ถ่าย

๒. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องจัดส่งข้อมูลประกอบภาพ ดังนี้
(๑) ชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๒) สถานที่ประกอบกิจกรรมทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๓) ชื่อที่อยู่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือผู้สืบทอด
(๔) ประวัติความเป็นมาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๕) วัน เวลา ที่บันทึกภาพ

๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัล (Digital) สร้างสรรค์โดยการใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง

๔. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้วเท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็งสีเทา เว้นจากขอบภาพโดยรอบ ๑ นิ้ว ทุกภาพจะต้องส่งแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPG แนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi มาพร้อมกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

๕. ด้านหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งประกวดจะต้องติดแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ และติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑.๕ นิ้ว ลงบนใบสมัครให้เรียบร้อย สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓
หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ www.bangkok.go.th/culture หรือ www.facebook.com/culturebma โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ตัวบรรจง)

๖. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๕ ภาพต่อหนึ่งท่าน

๗. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

๘. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด

๑๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

๑๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม

๑๓. ไม่เสียค่าสมัคร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ที่
กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว
ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประกาศผล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓ ในเวลาราชการ
Facebook : กองวัฒนธรรม Culture Division

Close