DNP Photo Contest 2018
ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

DNP Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัลกว่ามูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท และสิทธิ์ที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่าจาพวกนก และผีเสื้อ
- เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้มากยิ่งขึ้น

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ
- ระดับบุคคลทั่วไป
- ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

2. ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ
- ระดับบุคคลทั่วไป
- ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561
การตัดสินการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนสิงหาคม 2561
จัดแสดงนิทรรศการผลงานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายฯ และงานนิทรรศการอื่น ๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การมอบรางวัล จะกาหนดภายหลัง

สถานที่รับสมัครและรับภาพ
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272 5633

Download Application Form DNP Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

Download Contest Details DNP Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2561

ติดต่อสอบถาม
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272 5633

Close